شبکه های خصوصی مجـازی VPN

امکان ایجاد (شبکه های خصوصی مجازی) VPN جهت اتصال بین دفاتر و شعب مختلف سازمان ها.
آسیاتک برای برقراری ارتباط بین دفاتر و شعب یک سازمان که در سطح کشور پراکنده است، راه حل های مختلفی دارد. این ارتباطات با توجه به نکات ذیل به متقاضیان قابل ارائه می باشد.

امکانات مخابراتی نقطه انتهایی
نقشه پراکندگی نقاط متقاضی
ظرفیت درخواستی به ازای هر نقطه
اطلاعات مربوط به نقطه تجمیع ترافیک

آسیاتک با دریافت این اطلاعات می تواند بهترین راهکار متناسب با سرویس درخواستی به متقاضی ارائه دهد. به عنوان نمونه در برخی پروژه های انجام شده، برای برقراری ارتباط از انواع ارتباطات بروی بستر های ADSL، فیبر نوری ،وایرلس بهره گرفته شده و بهترین راهکار به شرکت های مذکور ارائه شده است.( مشابه پروژه شرکت ماموت). به عنوان پتانسیل تامین ارتباط شعب بانکها با نقطه مرکزی سیستم CORE BANKING، در برخی موارد می توان از شبکه گسترده ارتباطی آسیاتک استفاده نمود.

samandehi
enamad
شرکت به پرداخت ملت