عوامل موثر در سرعت واقعی دریافتی

یکی از عواملی که می تواند منجر شود سرعت واقعی دریافتی توسط کاربر از سرعت خریداری شده توسط وی کمتر باشد، میزان پهنای باند تامین شده در شبکه می باشد. کیفیت و سرعت واقعی دریافتی سرویس مشتریان، علاوه بر میزان پهنای باند تأمین شده در شبکه، تابعی از همه عوامل شکل زیر یعنی مودم و خط تلفن مشتری، فاصله مشترک تا مرکز مخابراتی، کیفیت لینک های شهری و بین شهری در تملک شرکت مخابرات ایران و شرکت زیرساخت ایران، وضعیت تجهیزات و شبکه شرکت تأمین کننده اینترنت (ISP)، کیفیت پهنای باند اینترنت واگذار شده توسط شرکت زیرساخت ایران و فیلترینگ می باشد و بنابراین برای بهبود کیفیت و سرعت واقعی سرویس باید همه عوامل زیر و نه فقط پهنای باند را در نظر گرفت.

samandehi
enamad
شرکت به پرداخت ملت